- "> " href="/rss" />
tejaratرسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: فروشنده و خریدار باید از پنج خصلت دوری گزینند و الا از خرید و فروش خودداری کنند: 1. رباخواری 2. سوگند خوردن 3. نهان داشتن عیب‌ها، 4. ستایش کالا هنگام فروش 5. نکوهش کالا هنگام خرید.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: هر کس معامله شخص پشیمان را فسخ کند، خداوند روز قیامت از گناهان او بگذرد.

امام علی ـ علیه السلام ـ فرمود: ای بازرگانان، اوّل فقاهت (شناخت دین و احکام معاملات)، سپس تجارت، اول فقاهت سپس تجارت، اول فقاهت سپس تجارت.

امام علی ـ علیه السلام ـ وقتی در بازار می‌گشت و موعظه می‌فرمود چنین می‌گفت: هان ای گروه بازرگانان در آغاز از خدا خیر بخواهید و با سهل‌گیری برکت بجوئید و به خریداران نزدیک شوید (اخلاقاً و مکاناً) و به حلم و بردباری آراسته باشید و از سوگند باز ایستید و از دروغ دوری گزینید و از ستمگری کناره بگیرید و حق مظلومین را بپردازید و به ربا نزدیک نشوید و پیمانه و ترازو را کامل کنید و از اموال مردم کم نگذارید و در زمین فساد نکنید.

امام علی ـ علیه السلام ـ فرمود: دست به انواع بازرگانی بزنید که تجارت‌ها عامل بی‌نیازی شما از اموال مردم است و براستی خداوند شخص صاحب حرفه درست‌کار را دوست دارد.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: بازرگان راستگو روز قیامت در زیر سایه ی عرش است.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: بازرگان امین, راستگو و مسلمان, روز قیامت با شهیدان محشور خواهد بود.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: ای توزین گر! وزن کن و اندکی بیافزای.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: هان ای بازرگان! همانا بازرگانان در قیامت گنه کار برانگیخته می‌شوند مگر کسی که تقوای الهی پیشه کرده و نیکویی کند و راستگو باشد.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: بدترین درآمدها، درآمدی است که از راه ربا بدست آید.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: خداوند تمام گناهان را می‌آمرزد، مگر کسی که مهر زنی را انکار کند یا مزد کارگری را غصب کند و یا شخص آزادی را بفروشد.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: مغبون ساختن (متضرر کردن) کسی که کار را به انصاف خود انسان سپرده، در حکم ربا است.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: تهیه کننده (نیازمندی های مردم، از لطف و رحمت الهی) بهره‌مند می‌گردد و احتکار کننده ملعون است.

رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: مشتری و فروشنده تا از هم جدا نشده‌اند اختیار فسخ (معامله را) دارند.