- "> " href="/rss" />
kalamامام علی - علیه السلام - فرمود: بپرهیز از به زبان آوردن سخنان زشت، زیرا که فرومایگان را گرد تو جمع می کند و گران مایگان را از تو می راند.

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - (در پاسخ به مردی که پرسید برترین کارها کدام است) فرمود: اطعام کردن و نیکو سخن گفتن.

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: سوگند به آن که جانم در دست اوست، مردم هیچ انفاقی نکردند که دوست داشتنی تر از گفتار نیک باشد.

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر که گفتارش بد باشد، ملامت بسیار شنود.

امام علی - علیه السلام - فرمود: هر کس سخنش بد باشد، بهره بد برد.

امام علی - علیه السلام - فرمود: سخن بد مگوی اگر چه از پاسخ درماندی.

امام علی - علیه السلام - فرمود: شیوه ی فرومایگان زشت گویی است.

امام علی - علیه السلام - فرمود: زشت گویی شکوه و مروت را لکه دار می کند.

امام علی - علیه السلام - فرمود: بدزبانی قدرو منزلت را لکه دار می کند و برادری را از بین می برد

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: نشانه ی فهمیدگی مرد این است که کمتر سخن بیهوده گوید.

پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: از نشانه های نیکویی اسلام شخص دم فرو بستن از بیهوده گویی است.