- "> " href="/rss" />
shak امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: سوء ظن و بدبینی نسبت به یکدیگر را دور افکنید؛ زیرا خدای عزوجل از این امر نهی فرموده است.

امام هادی‏ - علیه السلام - فرمود: هرگاه روزگاری بود که عدالت در آن بر ستم غالب باشد، حرام است که به کسی گمان بد بری مگر این که بدی او بر تو معلوم شود و هرگاه روزگاری بود که در آن ظلم و ستم بر عدل و دادگری غالب باشد، هیچ کس نباید به کسی گمان نیک برد، مگر این که خوبی او بر وی معلوم شود.

 پیامبر خدا - صلی الله علیه وآله - فرمود: همانا ترس و بخل و حرص، یک خصلتند که ریشه آنها سوء ظن و بدگمانی است.

 پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله - فرمود: از ظن و گمان بپرهیزید زیرا ظن (نابجا) دروغ ترین دروغ ها است.

امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: زنهار که نفست در آنچه گمان می‏بری بر تو چیره آید و تو در آنچه یقین داری بر او چیره نشوی؛ زیرا این کار از بزرگترین بدیهاست.

امام علی‏ - علیه السلام - (در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر) فرمود: همانا بخل و ستم و آزمندی (حرص) خصلتهای گوناگونی هستند که منشأ آنها بدگمانی به خداست و در نهاد اشرار از مردمان نهفته‏اند.

امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: بدگمانی کارها را تباه می‏کند و باعث روی آوردن به انواع بدیها می‏شود.

امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: بدبینی به نیکوکار بدترین گناه و زشت‏ترین ستم است.

امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: بدترین مردم کسی است که به سبب سوء ظنی که دارد به هیچ کس اعتماد نمی‏کند و دیگران نیز به سبب بد کرداریش به او اعتماد نمی‏کنند.

امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: آدم شرور به هیچ کس گمان نیک نمی‏برد ؛ زیرا همگان را به خوی و خصلت خود می‏بیند.

 امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: هرکه خود را در جایگاه تهمت و بدگمانی قرار دهد، نباید کسی را که به او گمان بد می‏برد سرزنش کند.

امام علی‏ - علیه السلام - فرمود: هرکه به جاهای بد آمد و شد کند، متهم شود و هرکه خود را در معرض تهمت قرار دهد، نباید کسی را که به او گمان بد می‏برد، سرزنش کند.