- "> " href="/rss" />
balaامام صادق - علیه السلام - فرمود: خداوند مؤمن را از فتنه ها و حوادث دنیا در امان قرار نداد، ولی از گمراهی در دنیا و بدبختی در آخرت نجات بخشید.

 رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد او را به بلایی بزرگ گرفتار می کند.

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: خداوند به جضرت داود - علیه السلام - خطاب کرد: ای داود! به بندگانم بگو، ای بندگان من اگر راضی به قضا و شاکر بر نعمتها و صابر در برابر بلاهایم نیستید، بدنبال پروردگاری غیر از من بروید.

 امیرمؤمنان - علیه السلام - فرمود: بلا برای ظالم ادب، برای مؤمن آزمایش، برای پیامبران مقام و برای اولیاء کرامت و بزرگواری است.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: بلا برای مؤمن زینت و برای کسی که عقل و فکر دارد کرامت است.

 امیرمؤمنان - علیه السلام - فرمود: سپاس خدای را که در دنیا، پاکی گناهان شیعیان ما را در محنت و گرفتاری قرار داد.

امیرمؤمنان - علیه السلام - فرمود: اگر خداوند به شما عافیت و سلامتی داد قدرشناس باشید و اگر به بلاء و گرفتاری مبتلا کرد صبور باشید.

امیرمؤمنان - علیه السلام - فرمود: موجهای بلا را با دعا از خود دور کنید.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: گرفتارترین مردم پیامبران و سپس آنهایی هستند که از حیث فضیلت بعد از آنان قرار دارند.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: اجر و ثواب بزرگ همراه با بلای بزرگ است.

 امام صادق - علیه السلام - فرمود: خداوند در دنیا، دوستان خود را هدف دشمن قرار می دهد.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: برای خداوند در زمین بنده هایی است که بنده های خالص اویند، اما هیچ نعمتی از آسمان فرود نمی آید مگر اینکه آنها را از آن منصرف نموده و بدست دیگران اندازد و هیچ بلائی فرود نیاید، مگر این که آنان از آن بهره مند شوند.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، او را در گرداب بلا فرو می برد.