- "> " href="/rss" />
ezdevajپیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: دو رکعت نماز انسان با همسر برتر است از عمل انسان عزبی که همه شب را در نماز و روز آن را روزه دار باشد.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: کسی که ازدواج کند نصف ایمان خود را حفظ کرده، پس باید جهت حفظ نصف دیگر آن تقوای الهی را پیشه کند.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: هر کس در امر برقرار ساختن ازدواج میان زن و مردی کوششی کند، خداوند متعال هزار حورالعین به وی عطا نماید که هر یک قصری از در و یاقوت دارند و نیز در برابر هر گامی که در این امر بر می دارد و یا هر کلامی که در این رابطه می گوید، خداوند عمل یک سال عبادت که روزها را روزه و شبها را در نماز باشد در نامة اعمال او می نگارد.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: دو رکعت نماز کسی که ازدواج کرده برتر است از هفتاد رکعت نماز انسانی که ازدواج نکرده.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: کسی که دین مرا دوست می دارد باید به سنت من پایبند باشد و از سنتهای من ازدواج است.

امیرالمؤمنین - علیه السّلام - فرمود: برترین شفاعت ها آن است که جهت ازدواج میان دو کس صورت پذیرد تا بدین وسیله خداوند آن دو را به هم رساند.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: هر کس بکوشد میان زن و مردی تفرقه اندازد، خشم و لعنت خدا بر اوست و خداوند متعال در دنیا و آخرت وی را با هزار پاره سنگ آتشین سنگسار سازد.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: هرکس برای ایجاد بی مهری و کاستن علاقه میان زن و مردی قدمی بردارد در دنیا و آخرت مورد لعن الهی است و از رحمت خدا محروم خواهد بود.

امام باقر - علیه السّلام - فرمود: سرگرمی انسان مؤمن در سه چیز است: کامجویی از زنان (حلال)، خوش گویی با دوستان و خواندن نماز شب امام موسی بن جعفر - علیه السّلام - فرمود: خداوند در روز قیامت سه دسته را در زیر سایه عرش خویش پناه می دهد در حالتی که سایه ای جز سایه عرش پروردگار وجود ندارد و آنها عبارتند از: کسی که برادر مسلمان خود را زن دهد و کسی یا به برادر دینی خود خدمت کند و یا آنکه از فاش شدن اسرار برادر مسلمانش جلوگیری کند.

. پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: بهترین فرزندانتان، دختران شما هستند و از خوشبختی مرد است که دخترش در خانه اش حیض نبیند.

امام صادق علیه السّلام - فرمود: وقتی که شب عروسی حضرت فاطمه - سلام الله علیها - فرا رسید، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل آمدند. جبرئیل تکبیر گفت و سپس اسرافیل و پس از آن میکائیل تکبیر گفت و آنگاه فرشتگان نیز تکبیر گفتند و بر این اساس «سنت» است که در شب عروسی «تکبیر» گفته شود.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: درهای آسمان رحمت الهی در چهار مورد گشوده می شود، هنگام آمدن باران، آنگاه که فرزند به صورت پدر و مادر خود نگاه کند و هنگام بازگشایی درب خانه خدا و هنگام ازدواج، کسی که دوست دارد خدا را پاک و مطهر ملاقات کند، باید به زناشویی بپردازد.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: سه گروه بر خداوند متعال حق دارند تا آنها را یاری کند: مجاهد در راه خدا و کسی که سعی می کند تا قرض خویش را ادا کند و آنکه می خواهد ازدواج کند تا دامن خویش را پاک نگهدارد.

پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - فرمود: بخواهید رزق و روزی خود را به وسیله ازدواج.