- "> " href="/rss" />
salamحضرت محمد (ص) : سلام کردن به میل و دلخواه ( مستحب ) است و جوابش واجب. اصول کافی جلد 4 باب التسلیم حدیث 1

حضرت محمد (ص) : پیش از سخن گفتن گفتار خود را با سلام کردن شروع کنید پس هر که پیش از سلام کردن شروع به سخن نمود پاسخش را ندهید.   اصول کافی جلد 4 باب التسلیم حدیث 2

حضرت محمد (ص) : سلام اسمی از اسماء خدا است پس آنرا میان خودتان فاش و آشکار کنید ، مرد مسلمانی به قومی عبور نموده و بر آنها سلام میکند اگر جواب سلامش را ندهند کسی که از آنها بهتر و پاکتر است جوابش دهد.  روضة الواعظین صفحه 459

حضرت محمد (ص) : بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد.  روضة الواعظین صفحه 459

حضرت محمد (ص) : چون یکی از شما از مجلس برخیزد باید با سلام از اهل مجلس تودیع نماید.  جامع الاخبار صفحه 104

حضرت محمد (ص) : از موجبات آمرزش ادای سلام و نیکی گفتار است.  جامع الاخبار صفحه 104

حضرت محمد (ص) : هرگاه همدیگر را ملاقات کردید با سلام و مصاحفه ملاقات کنید و چون از همدیگر جدا شدید با طلب آمرزش از هم جدا شوید.  طرائف الحکم جلد 1 صفحه 217 نقل از وسائل الشیعه

حضرت محمد (ص) : نزدیک ترین مردم به خدا و پیغمبرش کسی است که با سلام کردن شروع به سخن کند.  اصول کافی جلد 4 باب التسلیم حدیث 3

حضرت محمد (ص) : چون یکی از شما برادرش را ملاقات کند باید به او سلام کند و با او مصاحفه نماید { دست بدهد } زیرا خداوند عزوجل با این عمل فرشتگان را گرامی داشته است پس شما هم کار فرشتگان را بکنید؛ ( به آنها تشبه پیدا کنید ).  اصول کافی جلد 3 باب المصافحه حدیث 10

مردى با حسین بن على علیهما السّلام برخورد و در اولین کلام از حضرت احوالپرسى کرد و از خداوند براى آن جناب عافیت خواست؛ آن حضرت در جواب فرمود: سلام قبل از سخن گفتن است خدایت عافیت دهد؛ بعد فرمود به کسى اجازه سخن ندهید تا سلام کند.مستدرک جلد 2 صفحه 68

امام صادق علیه السّلام از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که میفرمود : پنج چیز است که تا لحظه ی مرگ آنها را ترک نمی کنم، یکى از آنها سلام گفتن به کودکان است؛ در انجام این اعمال مراقبت دارم تا بعد از من به صورت سنتى بین مسلمین بماند و عمل کنند. وسائل جلد 3 صفحه 209

سلام به کودک دو اثر روانى دارد : براى سلام‏ کننده باعث تقویت خوى پسندیده تواضع و فروتنى است، و براى کودک وسیله احیاء شخصیت و ایجاد استقلال است. طفلى که بزرگسالان به او سلام کنند و بدین وسیله از وى احترام نمایند، لیاقت و شایستگى خود را باور میکند و از کودکى معتقد می شود که جامعه او را انسان میشناسد و مردم به او اهمیت میدهند.

انس بن مالک میگوید: رسول اکرم (ص) در رهگذرى با چند کودک خردسال برخورد نمود، به آنها سلام کرد و طعامشان میداد. مستدرک جلد 2 صفحه 69

از صفات پسندیده پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک و بزرگ سلام میکرد.  مستدرک جلد 2 صفحه 69

على علیه السّلام فرموده : هر تازه واردى در محیط نامأنوس ، حیرت ‏زده می ‏شود ، براى آرامش خاطر، سخن خود را به سلام آغاز کنید. غرر الحکم، صفحه 579

ثواب سلام بر برادر مؤمن براى خدا : از جابر جعفى روایت شده که امام باقر علیه السّلام فرمود : همانا فرشته ‏اى از فرشتگان حقّ بر مردی که بر در خانه‏ اى ایستاده بود گذر کرد و از او پرسید اى بنده خدا براى چه و چرا اینجا ایستاده ‏اى ؟ مرد گفت : آمده ‏ام به سلام دوست مؤمنم فرشته پرسید آیا میان تو و او خویشى است و او از بستگان تو است یا اینکه حاجتى بدو دارى؟ آن مرد گفت: نه خویشى با وى دارم و نه حاجتى بدو، و جز برادرى و اخوّت اسلامى و احترام او چیزى مرا بدینجا نکشانیده و این کار را تنها براى خشنودى خدا بر خود لازم دانستم، فرشته گفت: بدان که من از جانب خدا بسوى تو مأمورم او تو را سلام میرساند و میفرماید بنده من مرا در نظر داشتى و براى من این عمل را انجام دادى لذا بهشت را بر تو ارزانى داشتم، و از غضب خویش تو را رهانیدم و از آتش دوزخ پناهت دادم.   ثواب الاعمال-ترجمه غفارى  صفحه 380
 

حضرت صادق علیه السلام فرمود : رسول خدا (ص) فرمود : سلام کردن مستحب است و رد (یعنى جواب) آن واجب است‏.   اصول کافى ترجمه مصطفوى  جلد 4  صفحه 459

رسول خدا (ص) فرمود : هر که پیش از سلام کردن آغاز به سخن کند پاسخش را نگوئید ، و فرمود: پیش از سخن گفتن به سلام کردن آغاز گفتار کنید، و هر که پیش از سلام کردن آغاز سخن کرد پاسخش ندهید. اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4 صفحه 459

رسول خدا (ص) فرمود : نزدیکترین مردم به خدا و رسولش کسى است که به سلام آغاز گفتار کند.  اصول کافى ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 459

حضرت باقر علیه السلام فرمود : سلمان رحمة اللَّه همیشه می گفت: سلام خدا را آشکار کنید زیرا سلام خدا به ستمکاران نمی رسد.
توضیح‏- فیض (ره) گوید : آشکارا کردن سلام به اینست که به هر کس برخورد کردید سلام کنید هر که‏ خواهد باشد، و معناى گفته سلمان اینست که به هر که برخورد کردید سلام کنید (و فکر نکنید که ممکن است برخى از مردم شایسته سلام نباشند) زیرا اگر سزاوار سلام نباشد مانند اینکه از ستمکاران باشد سلام خدا به او نرسد.
  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4  صفحه 459

حضرت باقر علیه السلام فرمود : بدرستى که خداى عزوجل دوست دارد آشکار کردن سلام را.   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 460

حضرت صادق علیه السلام فرمود : بخیل کسى است که از سلام کردن بخل کند. اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4 صفحه 460

ابن قداح گوید : حضرت صادق علیه السلام فرمود : هر گاه یکى از شماها سلام کند باید بلند سلام کند و نگوید : من سلام کردم و جواب مرا ندادند، زیرا شاید سلام کرده و آنها نشنیده ‏اند، چون یکى از شماها جواب سلام گوید : باید بلند جواب دهد و مسلمانى نگوید : که من سلام کردم و به من جواب ندادند، سپس فرمود: على علیه السلام همیشه می فرمود: خشم نکنید و کسى را هم به خشم نیاورید، سلام را آشکار گوئید و گفتارتان را خوش کنید، در شب نماز بخوانید آنگاهى که مردم در خوابند (مقصود نماز شب است) تا به سلامتى به بهشت روید، سپس این گفتار خداى عزوجل را براى مردم خواند: «السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ» (سوره حشر آیه 23) (یعنى خدائى که سالم از هر گونه عیب و نقصى است و امان دهنده و نگهبان است، و منظور امام از استشهاد باین آیه اینست که سلام یکى از نامهاى خدا است).  اصول کافى ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 460

حضرت صادق علیه السلام فرمود : آنکه آغاز به سلام کند بخدا و رسولش نزدیک‏تر است.   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 460

حسن بن منظر گوید: شنیدم حضرت صادق می فرمود : هر کس (را) بگوید : «السلام علیکم» ده‏ حسنه است، و هر که (را) بگوید: «السلام علیکم و رحمة اللَّه»
بیست حسنه است، و هر که (را) بگوید : «السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته»سى حسنه است.
   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 460 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: سه کس هستند که گرچه یک نفر باشند ولى در باره آنها به صیغه جمع (مانند صیغه شما در فارسى) جواب داده شود یکى در جایى که کسى عطسه زند که به او گفته شود:«یرحمکم اللَّه»(یعنى خدا به شما رحمت فرستد که در اینجا) اگر چه کسى دیگر با او نباشد (به صیغه جمع گفته شود) و دیگر مردى که به مرد دیگرى سلام کند که میگوید:«السلام علیکم»(یعنى درود بر شما) و دیگر مردى که براى مرد دیگرى دعا کند که میگوید:«عافاکم اللَّه»(یعنى خداوند شما را عافیت بخشد) که اگر چه یکى است ولى دیگرى با او هست (مقصود از آن دیگر فرشته‏ هاى نویسنده و نگهبانان و دیگر از ایشان که با انسان هستند میباشد چنانچه فیض و مجلسى رحمهم اللَّه فرموده ‏اند).  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 461

حضرت صادق علیه السلام میفرمود: سه کس سلام نکنند: کسى که همراه جنازه رود، و کسى که به نماز جمعه میرود، و در حمام. شرح‏ : - فیض (ره) گوید: زیرا که این اشخاص خاطرشان مشغول و به خود سرگرم هستند پس باکى بر آنها نیست اگر سلام نکنند.    اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 461

حضرت صادق (ع) علیه السلام فرمود: از فروتنى و تواضع این است که به هر که برخورد کردى سلام کنى.  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 461

حضرت باقر علیه السلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام به مردمى گذر کرد و بر آنها سلام کرد آنها در جواب گفتند:«علیک السلام و رحمة اللَّه و برکاته و مغفرته و رضوانه» پس امیرالمؤمنین علیه السلام بدانها فرمود: در باره ما از آنچه فرشتگان به پدرمان ابراهیم علیه السلام گفتند نگذرید، آنها گفتند:«رحمة اللَّه و برکاته علیکم أهل البیت»  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4  صفحه 461

امام صادق علیه السلام فرمود : تکمیل تحیت (سلام گفتن و خوش آمد) براى شخصى که به سفر نرفته مصافحه (و دست دادن به او) است، و تکمیل آن در باره آنکه از سفر آمده معانقه (و در آغوش گرفتن و دست به گردن همدیگر انداختن) است.   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏4، ص: 462

حضرت صادق علیه السلام فرمود: کوچک بر بزرگ سلام کند، و رهگذر بر نشسته، و گروه اندک بر گروه بسیار سلام کنند.    اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 462

 حضرت صادق (ع)علیه السّلام : کمترها به بیشتران سلام کنند، و سواره به پیاده، و استر سوارها به الاغ‏ سوارها، و اسب سواران به استر سواران سلام کنند.  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4  صفحه 462

حضرت صادق (ع) میفرمود : سواره بر پیاده و پیاده بر نشسته سلام کنند، و چون گروهى به گروه دیگر برخورند آنان که کمترند به بیشتران سلام کنند، و چون یک نفر به گروهى برخورد آن یک به آن گروه سلام کند.   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4  صفحه 463

حضرت صادق علیه السلام فرمود : سواره بر پیاده و ایستاده بر نشسته سلام کند.   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 463

حضرت صادق علیه السلام فرموده : هر گاه مردمى در انجمنى باشند و مردم دیگرى وارد شوند آنها که تازه وارد شده ‏اند باید سلام کنند.  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4 صفحه 463

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه گروهى به جمعى بگذرند کافى است که یکى از آنها سلام کند، و چون بر جمعى سلام کردند کافى است که یکى از ایشان جواب دهد.  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4 صفحه 463

 عبد الرحمن بن حجاج گوید : که (امام علیه السّلام) فرمود : چون یک تن از میان گروهى سلام کرد از دیگران کافى است.  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4 صفحه 463

حضرت صادق علیه السلام فرمود : چون یکى از میان مردمى سلام کرد از آنها کافى است، و چون یکى از آنها جواب داد از آنها بس است.   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏لد 4  صفحه 464

حضرت صادق علیه السلام فرمود : که رسول خدا (ص) به زنها سلام میکرد و آنها نیز جواب میدادند، و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز سلام میکرد و خوش نداشت که به جوانهاى از زنها سلام کند، و میفرمود: می ‏ترسم آوازش مرا خوش آید، و زیادتر از آن اجرى که میجویم (گناه) بمن رسد.    اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4  صفحه 464 ، حلیة المتقین صفحه 238 { علامه مجلسی (ره) در شرح فرموده مولا علی (ع) { می ‏ترسم آوازش مرا خوش آید، و زیادتر از آن اجرى که میجویم (گناه) بمن رسد }  فرموده اند : امثال اینها را برای تعلیم دیگران می فرموده اند و خود از امثال اینها معصوم و منزه بوده اند }

حضرت باقر علیه السلام فرمود : مردى یهودى وارد شد بر رسول خدا (ص) و عایشه هم در حضور آن حضرت صلى اللَّه علیه و آله بود و گفت:«السام علیکم»
(یعنى مرگ بر شما، رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله در پاسخ فرمود:«علیکم» (یعنى بر شما) سپس دیگرى (از یهود) آمد و مانند همان گفت و
رسول خدا (ص) نیز مانند رفیقش به او پاسخ داد، پس سومى وارد شد و مانند آن گفت و رسول خدا (ص) همان طور که بدو نفر رفقایش جواب داده بود جواب او را گفت، پس عایشه خشمگین شد و گفت:«سام»و خشم و لعنت بر شما باد اى گروه یهود و اى برادران میمونها و خوکها، پس رسول خدا (ص) به عایشه فرمود:
اى عایشه اگر فحش به صورتى مجسم میشد هر آینه بد صورتى داشت، نرمش و مدارا بر هیچ چیز نهاده نشده جز اینکه آن چیز را آراسته است، و از هیچ چیز برداشته نشده جز اینکه آن را زشت ساخته عرضکرد: اى رسول خدا آیا نشنیدى که اینها گفتند:«السام علیکم»؟ فرمود: چرا، مگر تو نشنیدى آنچه من پاسخشان را دادم و گفتم:
«علیکم»؟ پس هر گاه مسلمانى به شما سلام کرد به او بگوئید:«سلام علیکم»و هر گاه کافرى بر شما سلام کرد در پاسخش بگوئید:«علیک»
  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4 صفحه 464

 حضرت صادق علیه السلام فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده : به أهل کتاب آغاز به سلام نکنید، و هر گاه به شما سلام کردند شما در جواب بگوئید:
«و علیکم»
   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4 صفحه 465

محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود : هر گاه یهودى و نصرانى و مشرک بر تو سلام کردند بگو : «علیک»  اصول کافى-ترجمه مصطفوى، جلد 4  صفحه 465