- "> " href="/rss" />
sadagheامام علی - علیه السّلام - فرمود: صدقه، بهترین و بالاترین نیکی ها است.

از امام سجاد - علیه السّلام - نقل شده که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: همانا خداوند صدقه شما را بزرگ می کند، همچنان که شما فرزند خود را بزرگ می کنید تا روز قیامت با صدقه خویش دیدار کنید در حالی که مثل کوه احد باشد.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: صدقه پنهانی، لغزشها و گناهان را می پوشاند و صدقه آشکار موجب ازدیاد مال و ثروت می شود.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: برای هر چیزی کلیدی وجود دارد و کلید روزی صدقه است.

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: بهترین مال و اندوخته انسان، صدقه است.

امام علی - علیه السلام - فرمود: صدقه، سپر آتش جهنم است.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: هیچ چیزی نیست مگر اینکه من غیر از خودم را برای گرفتن آن مامور کرده ام، به جز صدقه، پس همانا صدقه را من با دست خود می ستانم.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: صدقه برترین چیزی است که موجب تقرب و نزدیکی انسان به خدا می شود.

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر کار پسندیده و خیری که در حق انسان فقیر و یا ثروتمند صورت گیرد، صدقه محسوب می گردد، پس در راه خدا صدقه بدهید اگر چه نصف خرما باشد.

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: یکی از مصادیق صدقه، فراگیری دانش و آموختن آن به مردم است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: بهترین صدقات، پنهان ترین آنهاست.

از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - سوال شد: برترین و بالاترین صدقه کدام است؟ حضرت فرمود: اینکه در راه خدا صدقه بدهی در حالی که سالم و تندرست هستی ... .

رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: همانا بر عهده هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد. عرض شد: چه کسی توان این کار را دارد؟ حضرت فرمود: اگر در مسیر و راه آنچه موجب اذیت رهگذران است برداری، خود صدقه است، راه نشان دادن و راهنمائی دیگران صدقه است، عیادت از مریض صدقه است، امر به معروف و نهی از منکر صدقه است و جواب سلام دادن نیز صدقه است.

از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - سوال شد: برترین نوع صدقه چیست: حضرت جواب داد: صدقه بر خویشاوندی که کینه انسان را در دل دارد.