- "> " href="/rss" />
nezafatامام علی - علیه السّلام - فرمود: خودتان را به وسیله آب از بوی نامطبوعی که مایه آزار دیگران است پاکیزه سازید، به (سر و وضع) خودتان برسید، زیرا خداوند عزوجل از بندگان کثیف و لاقید خود که هر که با او می نشیند از وی بیزار می شود, نفرت دارد.

امام رضا - علیه السلام - فرمود: نظافت از اخلاق پیامبران است.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: بد بنده ای است, بنده کثیف و لا قید.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله (به مردی که موهایی ژولیده و جامه ای چرکین و سر و وضع نامرتبی داشت)، فرمود: استفاده و آشکار ساختن نعمت, جزو دین است.

امام باقر - علیه السّلام - فرمود: جارو کردن خانه ها، فقر را از بین می برد.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: شستن ظرف و جارو کردن جلو در منزل (یا حیاط)، باعث جلب روزی می شود.

امام صادق - علیه السلام - فرمود: شستن ظرف و جارو کردن جلو در منزل (یا حیاط)، باعث جلب روزی می شود.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن را در روز به بیرون از خانه منتقل کنید، زیرا زباله جایگاه شیطان است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: خاکروبه را پشت در (خانه) جمع نکنید، زیرا که جایگاه شیطان می شود.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: خانه های عنکبوتی که در خانه های شماست, لانه شیاطین است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: اتاق های خود را از تار عنکبوت تمیز کنید، زیرا باقی گذاشتن آن در خانه فقر می آورد.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز است.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: هر که جامه ای می پوشد، باید آن را پاکیزه نگه دارد.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: این بدن ها را پاکیزه سازید تا خداوند شما را پاکیزه گرداند، زیرا هیچ بنده ای نیست که شب با بدنی پاکیزه بخوابد مگر این که فرشته ای در میان جامه او با وی می خوابد و هیچ ساعتی از شب از این پهلو به آن پهلو نمی چرخد مگر این که آن فرشته گوید: خدایا! بنده ات را بیامرز، زیرا که با بدنی پاکیزه خوابیده است.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: مردمان کثیف و پلشت به هلاکت در افتند.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: خودتان را با هر وسیله ای که می توانید پاکیزه کنید، زیرا خدای متعال اسلام را بر پایه پاکیزگی بنا کرده است و هرگز به بهشت نرود مگر کسی که پاکیزه باشد.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا اسلام پاکیزه است پس شما هم پاکیزه باشید، زیرا جز شخص پاکیزه کسی به بهشت نمی رود.

رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: همانا خداوند، عابد پاکیزه را دوست دارد.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: همانا لباس تسبیح (خدا) می گوید و هر گاه کثیف شود از تسبیح باز می ایستد.

جابر بن عبدالله می گوید: رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - به نزد ما آمد و چشمش به مردی افتاد که موهایش ژولیده و دَرهم بود, پس حضرت فرمود: آیا این مرد چیزی پیدا نکرد که با آن موهای خود را مرتب کند؟ و مرد دیگری را دید که لباس های چرکین به تن داشت، فرمود: آیا این مرد آبی پیدا نکرده که با آن لباسش را بشوید؟

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: خداوند پاک است و شخص پاک را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.