- "> " href="/rss" />
negahرسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: نگاه به (نامحرم) یکی از تیر های زهر آلود شیطان است، هر کس از ترس خدا آن را ترک نماید، خداوند ایمانی به او عطا فرماید که شیرینی آن را در دل خویش بیابد.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: کسی که چشمان خود را از نگاه حرام به زنی پر کند، خدای بزرگ و بلند مرتبه در روز قیامت چشمان او را با میخ های آتشین پر کرده و از آتش انباشته می سازد تا حساب مردم به پایان رسد، آنگاه فرمان می دهد که او را به آتش جهنم برند.

حضرت زهرا - سلام الله علیها - فرمود: بهترین چیز برای زنان این است که (بدون ضرورت) مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز به آنان ننگرند.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: کسی که نگاهش به زنی (نامحرم) بیفتد و فوراً چشم خود را به طرف آسمان کند یا آن را فرو ببندد، چشم خود را برهم نمی زند مگر این که خدای بزرگ و بلند مرتبه از حوریان بهشتی به ازدواج او درآورد.

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: هیچ کس به چیزی (محکم تر از) فروبستن چشم (از گناه) چنگ نزده است، زیرا چشم از محرّمات الهی بسته نمی گردد مگر این که قبلاً عظمت و جلال خداوند را در دل خویش مشاهده کرده باشد.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: چه پارسایی نیکویی است، چشم پوشی (از گناه(.

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: برای هر عضوی (از اعضاء بدن) بهره ای از زنا است و زنای چشم، نگاه کردن (به نامحرم) است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: چشم ها، دام های شیطانند.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: چشم، جلودار فتنه ها و گناهان است.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: رسول خدا - صلّی الله علیه و آله -‌ نهی فرمود از این که مرد به عورت برادر مسلمانش نگاه کند و فرمود هر کس با توجّه به عورت برادر مسلمانش نظر افکند، هفتاد هزار فرشته او را لعنت کنند، و همچنین نهی فرمود از نگاه کردن زن به عورت زن دیگر.

امام علی - علیه السّلام - فرمود: دل، کتاب دیده است (آنچه چشم می بیند بر صفحة دل ثبت می شود).

امام علی - علیه السّلام - فرمود: هر گاه چشم، شهوت بین شود، دیدة عاقبت بینیِ دل کور شود.